Med egen ritkapacitet och väl
inarbetade rutiner kan vi hålla
ledtiderna för projektering korta

Relationshandlingar
I själva idéstadiet är vi behjälpliga med att ta fram olika typer av layoutförslag. Med egna ritingenjörer blir ledtiderna korta och underlagen växer fram i dialog med uppdragsgivaren.

I projekteringens nästa skede tar vi fram de relationshandlingar som behövs för tillståndshanteringen:

  • Situationsplan
  • Klassningsplan
  • VA-plan

Relationshandlingar för det färdigställda projektet tas fram och levereras fysiskt eller digitalt till uppdragsgivare och berörda myndigheter.

Myndighetskontakter / tillstånd
Drivmedelsanläggningar är starkt reglerade av föreskrifter utfärdade av olika myndigheter.
I rollen som partner till våra beställare hjälper vi ofta till med alla former av tillståndsärenden som t ex

  • Anmälan om miljöfarlig verksamhet
  • Tillstånd för hantering av brandfarlig vara
  • Bygg- och rivningslov


Vi är certifierade av SITAC som Kontrollansvarig enligt PBL (behörighet K) och våra projektledare är alla godkända Byggarbetsmiljösamordnare enligt BML (BAS P / BAS U)

Riskutredningar
För hantering av brandfarlig vara finns det lagkrav på att det ska finnas en ”utredning om riskerna för olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom” – Riskutredning. Drivmedelsteknik hjälper våra kunder med att ta fram riskutredningar genom ett väl fungerande samarbete med kvalificerade konsulter/brandingenjörer. Kombinationen av vår praktiska erfarenhet och konsulternas teoretiska kunskaper har fungerat mycket bra genom åren.